shadeex

23 teksty – auto­rem jest sha­deex.

Cza­sami łza tęskno­ty wżera się w ser­ce, drżę lis­tka­mi mi­mozy, kiedy układasz mnie w całość, kocha­ny. Jes­teś we mnie, czuję, że czas zat­rzy­mał się w miej­scu, a słońce dot­knęło taf­li moich marzeń. Za­bierz mnie tam, gdzie zmie­rzch przychodzi po­całun­kiem, niech noc nas w siebie wtuli. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 27 stycznia 2013, 23:55

Zaw­sze będziesz tyl­ko mój, w każdym miej­scu na mo­jej skórze, tętniąc w żyłach za­nurzasz mnie w miłość. Dla ciebie będę biegać bo­so po słońcu, pląsać w świet­le księżyca, kocha­ny. Na­wet, gdy­byś nie zais­tniał, w la­biryn­cie twoich dłoni znajdę cię. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 23 stycznia 2013, 01:46

Zat­ra­cam się w od­bi­ciu twoich oczu kocha­ny, jes­tem ty­siącem myśli , od warg po kres spoj­rzeń, mam ciebie pod skórą i w sza­rych komórkach mo­jego świata. Łapiesz mnie w sieć twoich py­tań, a ja znam tyl­ko jedną od­po­wiedź, kocham, kiedy płoniesz mi w źrenicach. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 22 stycznia 2013, 20:29

Tak upoj­nie mi od twoich ciepłych słów kocha­ny, pod po­deszwą świata pieści­my naszą miłość, dzier­gasz na mnie naszyj­nik spełnionych marzeń, pozwól mi cza­sem zabłądzić, nakręcić na kos­myk twoich włosów, a ser­ce na­pojo­ne roz­koszą nig­dy nie zgaśnie, kochany. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 21 stycznia 2013, 02:00

Kiedy od­naj­dziesz mnie nocą o smut­nych oczach, będę słońcem w twoich nad­gar­stkach kocha­ny, zaszep­tam za zasłoną wiat­ru me­lodią, wple­cioną w bu­kiecik słod­kich fiołków, kiedy naz­naczysz mnie do­tykiem ust, będę kluczem do two­jego wnętrza, i za­nim zbudzi nas świt, zdążę ci się wyśnić. Kocha­ny, w twoim uśmie­chu, tak re­torycznie dob­rze mi z tobą. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 20 stycznia 2013, 22:25

Zaw­stydzasz mnie ko­lorem oczu, gdy uk­ry­wam się pod czułą po­wieką, miłosną sym­fo­nią drgasz noc­nym ko­lorom moich marzeń. Kocha­ny, wys­tar­czą mi two­je ra­miona, gdy dreszczem na skórze prze­biegasz po moich snach. Kocham. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 19 stycznia 2013, 22:39

Sze­les­tem słów pieścisz mo­je ser­ce, wras­tasz w kom­na­ty mo­jej pa­mięci, głębią prze­myśleń otu­lasz chłod­ne dni mo­jego uśmie­chu, jes­teś ciszą pod moją po­wieką, jes­tem wiosną w kołys­ce naszych roz­koszy, kochany. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 11 listopada 2012, 23:48

Kocham, kiedy jes­teś zbyt blis­ko błęki­tem oczu, kocham, kiedy staję się wiosną na twoich us­tach, kocham, kiedy spi­jasz ze mnie po­ranną rosę tęskno­ty, kocham kiedy no­sisz mnie pod po­wieka­mi, kochany. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 8 listopada 2012, 00:43

Nie ma nas pod po­wieka­mi zwodzo­nych mostów, tęskni­my po­całun­ka­mi do deszczu, niech znaj­dzie nas stęsknionych siebie na us­tach wiat­ru, wtu­lonych w me­lodię miłości, jak w od­dechu. Niech miłość znaj­dzie nas sama. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 4 listopada 2012, 21:57

Nie zgub mnie w ok­ruchach słów, cze­kam na twoich gestów naręcza, z kro­pelką wi­na za­wisłą w kąci­kach ust , jes­tem twoim szep­tem, kocha­ny, zeb­ra­nym nad ranem. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 3 listopada 2012, 07:10

shadeex

shadeex

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność