shadeex, teksty z października 2012 roku

13 tekstów z paździer­ni­ka 2012 ro­ku – auto­rem jest sha­deex.

Kochaj mnie łzą za­wisłą na rzęsach, za wczo­raj­szy uśmiech w ciepłym do­tyku, za no­ce zbyt krótkie, kochaj za to, że jes­tem. Szep­tam do ciebie myśla­mi, kochany. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 30 października 2012, 08:18

Łas­kocz mnie szep­tem, zalśnij łzą tęskno­ty pod po­wieką, obej­mij, roz­tańcz pożąda­niem, klep­sydrą po­całunków otwórz kom­natę mo­jej roz­modlo­nej miłością duszy, kochany. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 27 października 2012, 08:18

Grzesznie uśmie­chaj się do mo­jego na­giego ser­ca, muśnij łagod­ność pier­si, pieść wit­raże sprag­nionych ud. Kochaj się ze mną w kra­job­ra­zie nieba, kochany. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 24 października 2012, 23:05

Codzien­nością szep­tu od­kryj czułość moich dłoni, pieść na­gość czer­wo­nych grzechem ust, uwodź ta­jem­nicą od­dechu, posłuchaj, me­lodię miłości nu­ci nam wiatr, kochany. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 23 października 2012, 00:11

Bądź wciąż mnie sprag­niony, ubierz w bu­kiet po­całunków mo­je ciało, zwiąż wstęgą miłości nad­gar­stki os­nu­te mgłą słów. Roz­gość się w moim ser­cu. Bądź. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 22 października 2012, 07:38

Otu­lona twoim uśmie­chem w liściach ma­lowa­nych je­sienną na­miętnością, tańczę za­nurzo­na w ra­mionach moich prag­nień. Kochaj mnie we włosach ba­biego la­ta, nagą, kochany. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 21 października 2012, 01:53

Łza­mi deszczu wpi­jasz się w mo­je us­ta, całujesz tkli­wym spoj­rze­niem ser­ce. Mo­ja dusza tańczy w twoich kąci­kach ust. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 20 października 2012, 00:02

Wil­gotną skórą pie­szczę two­je zmysły, roz­pa­lonym ser­cem do­tykam ust. Zam­knij mnie w swo­jej duszy, proszę na wieczność. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 19 października 2012, 00:26

Drżący­mi dłońmi bar­wisz spoj­rze­nie na moich po­wiekach, ciszą nieba wpla­tasz się w mo­je włosy, czas zat­rzy­muje za­pach naszej miłości w ka­len­darzu serc. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 18 października 2012, 08:14

Soczys­tym wi­nog­ro­nem spływam po twoich us­tach. Drżę,gdy mnie smakujesz. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 17 października 2012, 21:52

shadeex

shadeex

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność